Консултантски услуги

Значителен дял от работата на “Ексергия Макс” ЕООД се пада на консултантската дейност. Предлаганите консултантски услуги са в областта на енергетиката и енергоспестяващите технологии. Основна задача на фирмата е да обслужи и подготви кредитоискателите и собствениците на енергийни проекти за финансиране по структурните и кохезионни фондове на Европейския съюз. Екипът от специалисти работи успешно в следните направления:

 

 • Топлинни и аеродинамични изчисления на различни видове топлообменни апарати
 • Топлинни и аеродинамични изчисления на промишлени и енергийни парогенератори
 • Проектиране, инженеринг и авторски надзор на въздухонагреватели с топлинни тръби за парогенератори, пещи, сушилни и др. Енергийни съоръжения
 • Утилизация на отпадъчни топлини
 • Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи по смисъла на
 • Закона за енергийната ефективност и наредба № 21 за обследване на енергийната ефективност
 • Енергийни и финансови анализи
 • Разработване на документация при кандидатстване за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
 • Разработване на документация свързана с търговия с емисии на парникови газове
 • Разработване на документация при кандидатстване за финансиране от структурните фондове на ЕС
 • Енергийни измервания
 • Проучвания в областта на енергетиката, енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници